Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ajadekor.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pri nákupe v internetovom obchode www.ajadekor.sk, ktorého prevádzkovateľom je:

Bc. Andrea Janáčiková

Nesluša 1244

023 41 Nesluša

IČO: 50580230

DIČ: 1122332508

Tel.č. 0908 942 203

e-mail: ajadekor@ajadekor.sk

Nie som platcom DPH.

(ďalej len predávajúci)

 1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 2. VOP bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.
 3. Tieto VOP sú platné až do vydania nových VOP.

  

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu, cene za dopravu tovaru a celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované z návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve strany.
 3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 5. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 6. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 7. Kupujúci môže zrušiť objednávku s predávajúcim ak objednávka ešte nebola odoslaná.
 8. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
 9. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
 10. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho.
 11. Faktúra (daňový doklad) bude odoslaná na e-mail zadaný v objednávkovom formulári. Všetky údaje potrebné k realizácii platby budú oznámené e-mailom až po skompletizovaní objednávky.
 12. Neuhradenie faktúry je považované za porušenie obchodných podmienok.
 13. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

Cena tovaru a možnosti platby

 1. Všetky ceny uvedené na www.ajadekor.sk sú vrátane DPH a sú platné pre moment v čase odoslania objednávky.
 2. Kúpna cena je splatná v termíne uvedenom na faktúre (pri platbe vopred), najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
 3. Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku, prevodom na účet alebo kartou prostredníctvom platobnej brány Shoptet Pay.
 4. Platba je možná v mene EUR.
 5. Platbu realizujte po obdržaní e-mailu, v ktorom budú všetky potrebné údaje k realizácii platby (variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky).
 6. Cena akciových produktov je stanovená a vzťahuje sa len na dostupný počet na sklade.

 

Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom dodania tovaru je bydlisko (sídlo) alebo miesto, ktoré uviedol kupujúci v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky.
 2. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, príp. na základe dohody s kupujúcim.
 3. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
 4. Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.
 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 6. Prevádzkovateľ objednávku vybaví a odošle objednaný tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe, max do 3 pracovných dní po prijatí objednávky.
 7. Doba na vybavenie objednávky a odoslanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, obvykle v predvianočnom období (november - december) maximálna doba dodania je 10 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.
 8. O odoslaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.
 9. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, príp. v špeciálnych obaloch, ak to vyplýva z povahy tovaru.
 10. Kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzne objednaný tovar. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 11. Predajca si vyhradzuje právo zmeny spôsobu doručenia zásielky, ak povaha objednaných produktov nezodpovedá požiadavkám prepravcu.
 12. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke: a) kuriérskou službou, b) Slovenskou poštou. c) osobný odber – po dohode s predávajúcim
 13. Zásielky zasielané Slovenskou poštou musia spĺňať tieto parametre:
  doporučený list 2. trieda - súčet 3 strán zásielky nesmie prekročiť 90cm
  balík – aspoň jedna plocha balíka musí mať minimálne 20x15cm, maximálne 200cm
 14. Zásielky zasielané kuriérskou spoločnosťou – bez obmedzenia
 15. Cena za dopravu:

Doprava SR

DPD doručenie na odberné miesto (ALZAbox) - balík do 3 kg

objednávka do 70 €  - 2,90 €

objednávka nad 70 € zdarma

 

DPD doručenie na adresu

objednávka do 70 €  - 3,90 €

objednávka nad 70 € zdarma

 

Slovenská pošta - doporučený list do 0,5 kg  -  2,5 €

Slovenská pošta - balík na poštu do 5 kg  -  3,5 €

Slovenská pošta - balík na poštu nad 5 kg  -  4,5 €

 

Osobný odber Nesluša 1244 – zdarma

 

Doprava Česká republika

Objednávka do 70 €

 • DPD doručenie na adresu - 9 €
 • balík na poštu - balík do 5 kg - 10 €

Objednávka 70 €

 • DPD doručenie na adresu – 4, €
 • balík na poštu - balík do 5 kg - 5 €

 

Doprava Rakúsko

Objednávka do 70 €

 • DPD doručenie na adresu - 10

Objednávka nad 70 €

 • DPD doručenie na adresu - 5 €
 1. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 2. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.
 3. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

  

Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru 

 1. Kupujúci je v súlade so zákonom 108/2024 oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak už kupujúci prevzal tovar do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Nepoužitý a nepoškodený tovar nám na vlastné náklady vrátite do 14 dní od odstúpenia od zmluvy spolu s vyplneným formulárom Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý Vám bol zaslaný spolu s faktúrou za tovar po vybavení objednávky na Vašu emailovú adresu.
 3. Po prijatí spätnej zásielky a kontrole tovaru Vám bude vrátená suma za nepoškodený tovar do 14 dní.
 4. Spotrebiteľ zodpovedá za poškodenie tovaru, ktoré vzniklo manipuláciou s tovarom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti.
 5. Vrátenie peňazí je možné bezplatne na Váš účet alebo na adresu poštovou poukážkou, s tým, že pri vrátení poštovou poukážkou Vám bude suma znížená o 1 €.                                            

 

Reklamácie a záručné podmienky 

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
 2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
 3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 4. Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!
 5. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie.
 6. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie..

  

Alternatívne riešenie sporov 

 1. Ak nie ste spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom, jeho kvalitou alebo našimi službami, napíšte nám na ajadekor@ajadekor.sk
 2. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo si myslíte, že sme mohli narušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 3. Subjektom určeným na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s internetovým obchodom Bc. Andrea Janáčiková, ajadekor.sk, Nesluša 1244, 02341 Nesluša je Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky - zoznam nájdete na stránke www.mhsr.sk. Ako spotrebiteľ máte právo si vybrať na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obrátite.
 4. Ako spotrebiteľ môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu využiť aj európsku platformu pre riešenie sporov.

 

 

Ochrana osobných údajov 

 1. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti ajadekor.sk s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci v Zásadách spracovania ochrany osobných údajov. 

 

Záverečné ustanovenia

 1. Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
 2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
 3. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu im porozumel.
 4. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.7.2024

 

logo Ajadekor