Reklamácia tovaru

Reklamačný protokol

logo Ajadekor

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Obchodné meno:

Bc.Andrea Janáčiková - ajadekor.sk

Ulica a číslo:

Nesluša 1244

Mesto:

Nesluša

PSČ:

02341

IČO:

50580230

DIČ/IČ DPH:

112233250

Telefón:

0908942203

E-Mail:

ajadekor@ajadekor.sk

Kupujúci

Meno a priezvisko:

 

 Ulica a číslo:

 

 Mesto:

 

 PSČ:

 

 Telefón:

 

 E-Mail:

 

 

Predmet reklamácie bol zakúpený prostredníctvom internetovej

stránky:  www.ajadekor.sk

Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady

Objednávka číslo:

Číslo faktúry:

Popis závady

 

 

Tovar spolu s vyplneným formulárom zašlite na adresu predávajúceho.

V ...................................... Dňa ..........................

....................................

            Podpis

Vyjadrenie Predávajúceho

 

Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA*  NEBOLA* reklamácia opodstatnená.

 

Návrh riešenia:

 

Zodpovedná osoba:

 

 

 

Dátum:

 

 

Podpis predávajúceho:

 

*nevhodné prečiarknite